فراسوی رشد آرمان زمین

اخذ مجوز واحد فناوری

نویسنده خانم یکتا

اخذ مجوز واحد فناوری

نویسنده خانم یکتا

شرکت فراسوی رشد آرمان زمین موفق به اخذ مجوز واحد فناور در دوسال پیاپی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از سوی مرکز رشد و فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف شد

بیشتر بخوانید