مشاور حوزه اعمال قانون پروژه «مدیریت سرعت بر اساس رویکرد سیستم ایمن در ایران»

پروژه مذکور در سال ۱۴۰۰ با کارفرمای وزارت محترم راه و شهرسازی (داخل کشور) و سازمان بهداشت جهانی (خارج از کشور) و با مدیریت جناب آقای دکتر سینا صاحبی اجرا شده است. در این پروژه ابتدا جایگاه اعمال قانون سرعت در چارچوب سیستم مدیریت ایمنی راه ها مطالعه و تدقیق گردید و سیاست ها و […]

مطالعات ساماندهی ترافیک و بهبود وضعیت تردد به ورزشگاه‌های بزرگ اهواز (فولاد و غدیر)

امروزه ورزشگاه ها به عنوان یکی از مراکز مهم ورزشی و فرهنگی شهرها، به کانونی برای ایجاد نشاط و شادی در جامعه تبدیل شده است که به دلیل ازدحام جمعیت در مدت زمانی کوتاه، مسائل و مخاطراتی نیز ممکن است در زمان برگزاری مسابقات رخ دهد. مجموعه این عوامل سبب شده، دسترسی آسان و تسهیل […]

تحلیل عملکرد و کارایی استان‌های کشور در حوزه ایمنی راه

کارفرمای پروژه تحلیل عملکرد و کارایی استان های کشور وزارت محترم راه و شهرسازی و مدیر پروژه جناب آقای دکتر سینا صاحبی بوده است. این پروژه در سال ۱۴۰۰ اجرایی گردید. جهت پیشبرد پروژه فوق، ابتدا مدل هم فزون تصادفات فوتی در استان های کشور به روز رسانی و توسعه داده شد. سپس استان های […]

تحلیل ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات در سامانه های پشتیبان تصمیم بین المللی

پروژه فوق در سال ۱۴۰۰ اجرا گردیده است. کارفرمای پروژه، وزارت محترم راه و شهرسازی و مدیر پروژه جناب آقای دکتر سینا صاحبی بوده اند. جهت تحلیل ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات در این پروژه، ابتدا مفاهیم سامانه های پشتیبان تصمیم و انواع آن ها موردمطالعه قرار گرفت. در ادامه سامانه های پشتیبان تصمیم بین المللی […]