فراسوی رشد آرمان زمین

نگاهی نو به حمل‌ونقل

نگاهی نو به حمل‌ونقل مضحک نیست که ماشین‌هایی ساخته‌ایم که سرعت آن‌ها می‌تواند به ۲۰۰ کیلومتر در ساعت برسد اما اکنون آن‌ها را با سرعت درشکه‌های اسبی

چالش های پیش روی تحقق شهر هوشمند

شهر هوشمند مفهـوم شـهر هوشـمند از نـوع شـهرهای اطلاعات نشئت‌گرفته شده و دارای شش بعد اصلی است: اقتصاد هوشمند، جابجـایی هوشـمند، محـیط هوشـمند، مـردم هوشـمند،