فراسوی رشد آرمان زمین

تحلیل ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات در سامانه های پشتیبان تصمیم بین المللی

تحلیل ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات در سامانه های پشتیبان تصمیم بین المللی

پروژه فوق در سال ۱۴۰۰ اجرا گردیده است. کارفرمای پروژه، وزارت محترم راه و شهرسازی و مدیر پروژه جناب آقای دکتر سینا صاحبی بوده اند. جهت تحلیل ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات در این پروژه، ابتدا مفاهیم سامانه های پشتیبان تصمیم و انواع آن ها موردمطالعه قرار گرفت. در ادامه سامانه های پشتیبان تصمیم بین المللی در حوزه اقدامات ایمنی راه شناسایی و سه سامانه پیشرو شامل سامانه CMF Clearinghouse، Safety Cube DSS و iRAP مورد بررسی قرار گرفتند.

با بررسی دقیق اهداف، نحوه امتیازدهی، فرآیند اضافه شدن ضرایب اصلاحی به سامانه ها، مقایسه و جستجو در ضرایب اصلاحی و دسته بندی اقدامات هر سامانه، ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

علاوه بر این، روش شناسی، متاآنالیزها، پروتکل ها و سایر اطلاعات موردنیاز جهت تدقیق مطالعات سامانه های پشتیبان تصمیم بررسی و ارزیابی گردید. در فاز بعدی منابع داخل کشور مورد بررسی قرار گرفت و اقدامات پیشنهادی داخل کشور استخراج شد. در ادامه نحوه بومی سازی اقدامات و دسته بندی نهایی بر اساس اقدامات تدوین و سپس برای هر یک از دسته بندی های تصادفات، اقدامات و راهکارها ارائه گردید. در نهایت سازوکار و نحوه ارتباط مشکلات با راهکارها (تصادفات با اقدامات) و اثربخشی هر یک از اقدامات در قالب ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات استخراج و تدوین گردید.