فراسوی رشد آرمان زمین

faraz color (2)

تحلیل ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات در سامانه‌های پشتیبان تصمیم بین‌المللی

تحلیل ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات در سامانه‌های پشتیبان تصمیم بین‌المللی

 

سال پروژه: 1400
کارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی

در این پروژه جهت تحلیل ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات، ابتدا مفاهیم سامانه‌های پشتیبان تصمیم و انواع آن‌ها موردمطالعه قرار گرفت. در
ادامه سامانه‌های پشتیبان تصمیم بین‌المللی در حوزه اقدامات ایمنی راه شناسایی و سه سامانه پیشرو، سامانه CMF Clearinghouse  ،
SafetyCube DSS و iRAP موردبررسی قرار گرفتند.

با بررسی دقیق اهداف، نحوه امتیازدهی، فرآیند اضافه شدن ضرایب اصلاحی به سامانه‌ها، مقایسه و جستجو در ضرایب اصلاحی و دسته‌بندی
اقدامات هر سامانه، ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
علاوه بر این، روش‌شناسی، متاآنالیزها، پروتکل‌ها و سایر اطلاعات موردن یاز جهت تدقیق مطالعات سامانه‌های پشتیبان تصمیم بررسی و ارزیابی
گردید. در فاز بعدی منابع داخل کشور موردبررسی قرار گرفت و اقدامات پیشنهادی داخل کشور استخراج شد. در ادامه نحوه بومی‌سازی اقدامات
و دسته‌بندی نهایی بر اساس اقدامات تدوین و سپس برای هر یک از دسته‌بندی‌های تصادفات، اقدامات و راهکارها ارائه گردید. درنهایت
سازوکار و نحوه ارتباط مشکلات با راهکارها (تصادفات با اقدامات) و اثربخشی هر یک از اقدامات در قالب ضرایب شاخص اصلاحی تصادفات
استخراج و تدوین گردید.