فراسوی رشد آرمان زمین

تحلیل عملکرد و کارایی استان‌های کشور در حوزه ایمنی راه

تحلیل عملکرد و کارایی استان‌های کشور در حوزه ایمنی راه

کارفرمای پروژه تحلیل عملکرد و کارایی استان های کشور وزارت محترم راه و شهرسازی و مدیر پروژه جناب آقای دکتر سینا صاحبی بوده است. این پروژه در سال ۱۴۰۰ اجرایی گردید.

جهت پیشبرد پروژه فوق، ابتدا مدل هم فزون تصادفات فوتی در استان های کشور به روز رسانی و توسعه داده شد. سپس استان های پر تصادف کشور تحت عنوان استان های بحرانی از چندین بعد از جمله شاخص ایمنی مبتنی بر پیمایش، ضریب رشد تلفات استان ها، سهم تلفات راه های روستایی در کل تلفات کشور و استان ها، شناسایی گردیدند.

در ادامه تحلیل پوششی داده ها صورت گرفت و کارایی استان ها در وضعیت ایمنی راه های برون شهری بر اساس نتایج تحلیل کارایی تعیین گردید. سپس سری زمانی تلفات ناشی از تصادفات در کشور بر مبنای آمار پزشکی قانونی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج پیش بینی سری زمانی ارائه گردید.

در نهایت با سنجش پایداری در روند ایمنی ترافیک برون شهری استان ها (روند خطی ساده و روند نمایی) و جمع بندی پایداری روند شمار تلفات بر پیمایش استان ها، وضعیت ایمنی ترافیک برون شهری استان ها تحلیل شد. عوامل متعددی از جمله کیفیت ثبت داده های پلیس، رده عملکردی محورها، تغییرات حجم تردد، تلفات و تخلف سرعت مجاز در تحلیل ها اعمال شده اند.