فراسوی رشد آرمان زمین

faraz color (2)

تحلیل عملکرد و کارایی استان‌های کشور در حوزه ایمنی راه

تحلیل عملکرد و کارایی استان‌های کشور در حوزه ایمنی راه

سال پروژه: 1400
کارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی

جهت پیشبرد پروژه فوق، ابتدا مدل هم فزون تصادفات فوتی در استان‌های کشور به‌روزرسانی و توسعه داده شد. سپس استان‌های پر تصادف
کشور تحت عنوان استان‌های بحرانی از چندین بعد ازجمله شاخص ایمنی مبتنی بر پیمایش، ضریب رشد تلفات استان‌ها، سهم تلفات راه‌های
روستایی در کل تلفات کشور و استان‌ها، شناسایی گردیدند.
در ادامه تحلیل پوششی داده‌ها صورت گرفت و کارایی استان‌ها در وضعیت ایمنی راه‌های برون‌شهری بر اساس نتایج تحلیل کارایی تعیین
گردید. سپس سری زمانی تلفات ناشی از تصادفات در کشور بر مبنای آمار پزشکی قانونی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت و نتایج پیش‌بینی
سری زمانی ارائه گردید .درنهایت با سنجش پایداری در روند ایمنی ترافیک برون‌شهری استان‌ها (روند خطی ساده و روند نمایی) و جمع بندی
پایداری روند شمار تلفات بر پیمایش استان‌ها، وضعیت ایمنی ترافیک برون‌شهری استان‌ها تحلیل شد. عوامل متعددی ازجمله کیفیت ثبت
داده‌های پلیس، رده عملکردی محورها، تغییرات حجم تردد، تلفات و تخلف سرعت مجاز در تحلیل ها اعمال‌شده‌اند