فراسوی رشد آرمان زمین

faraz color (2)

مشاور حوزه اعمال قانون پروژه «مدیریت سرعت بر اساس رویکرد سیستم ایمن در ایران»

مشاور حوزه اعمال قانون پروژه «مدیریت سرعت بر اساس رویکرد سیستم ایمن در ایران»

سال پروژه:  ۱۴۰۰

کارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی، سازمان بهداشت جهانی (WHO)

 

در این پروژه ابتدا جایگاه اعمال قانون سرعت در چارچوب سیستم مدیریت ایمنی راه ها مطالعه و تدقیق گردید و سیاست ها و برنامه های جهانی در حوزه اعمال قانون مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه رویکرد سیستم ایمن، قوانین و عملیاتی کردن آن بررسی و تحلیل شد.

در فاز بعدی پروژه فرآیندهای مرتبط با اعمال قانون سرعت در ایران از جمله فرآیندهای نصب تجهیزات و ثبت تخلفات سرعت در ایران، فرآیندهای صدور جریمه در ایران، فرایندهای تعمیر و نگهداری تجهیزات، استفاده از سرعت سنجی در راه های برون شهری و فرآیندهای پرداخت، رسیدگی و درآمد حاصل از جرایم سرعت در ایران شناسایی و بررسی شدند.

در ادامه پس از بررسی مشکلات فرآیندهای اعمال قانون سرعت در ایران، مداخلات حوزه اعمال قانون در استان های پایلوت پروژه مدیریت سرعت تعیین و شاخص های عملکرد ایمنی انتخاب شدند. در نهایت جهت ارائه برنامه زمانی-مکانی گشت پلیس در سه استان پایلوت اصفهان، مرکزی و خراسان رضوی، نقاط بهینه در هر یک از محورها تعیین، تراکم تصادفات استخراج و مکان یابی و زمان بندی استقرار گشت پلیس ارائه گردید.