فراسوی رشد آرمان زمین

faraz color (2)

ارائه مدل ارزیابی عوامل مؤثر برشدت تصادفات کاربران آسیب پذیر راه با استفاده از مدل‌های ناحیه‌ای

ارائه مدل ارزیابی عوامل مؤثر برشدت تصادفات کاربران آسیب پذیر راه با استفاده از مدل‌های ناحیه‌ای

کارفرما: پلیس راهور ناجا

امروزه برنامه‌ریزی پیشگیرانه ایمنی با این رویکرد که برنامه‌ریزی ایمنی معابر، می‌تواند بخشی از برنامه‌ریزی حمل‌ونقل باشد، موجب شد؛ تا مدل‌های ناحیه‌ای تصادفات جایگزین مدل‌هایی شوند که در سطوح خرد به تحلیل شاخص¬های ایمنی می‌پرداختند. استفاده از مدل‌های ناحیه‌ای منوط به وجود داده‌های هم فزون شده در سطح ناحیه است و به همین دلیل عمدتاً در مطالعات حمل‌ونقل درون‌شهری استفاده می‌شود. در این پروژه با تحلیل داده‌های راه‌های برون‌شهری استان تهران و داده‌های استفاده‌شده در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شهر مشهد، عوامل مؤثر برشدت جراحت ناشی از تصادفات کاربران آسیب‌پذیر راه (عابران پیاده و موتورسواران) بررسی شد. در تحلیل شدت جراحت ناشی از تصادفات کاربران آسیب‌پذیر از ایده برنامه‌ریزی پیشگیرانه ایمنی الهام گرفته شد و این تحلیل در قالب مدل‌های ناحیه‌ای انجام شد. شدت جراحت ناشی از تصادفات برون‌شهری کاربران آسیب‌پذیر راه در قالب مدل‌های رایج خردنگر بررسی شد. مدل‌های ناحیه‌ای شدت جراحت ناشی از تصادفات کاربران آسیب‌پذیر راه، باهدف پیش‌بینی سهم سطوح شدت تصادفات در ناحیه‌های ترافیکی ساخته‌شده‌اند. این مدل‌ها برای پیش‌بینی شدت تصادفات در اثر رشد ویژگی‌های خاصی از منطقه یا پیش‌بینی سطوح شدت جراحات در تصادفات آینده در نواحی ترافیکی مورداستفاده قرار می‌گیرند.