اخذ مجوز واحد فناوری

شرکت فراسوی رشد آرمان زمین موفق به اخذ مجوز واحد فناور در دوسال پیاپی ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از سوی مرکز رشد و فناوری های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف شد